Privacybeleid en Algemene voorwaarden

Privacybeleid Van Rijswijk Verhuur

https://www.vanrijswijkverhuur.nl/

Over ons privacybeleid

Van Rijswijk Verhuur geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Van Rijswijk Verhuur. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

MijnDomein

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MijnWebwinkel

Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware ‘MijnWebwinkel’. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MijnWebwinkel beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt MijnWebwinkel informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MijnWebwinkel behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van . Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie Payments

Betaling van je bestelling verloopt via Mollie Payment Voor betaling via Mollie Payment zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

MoneyMonk

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyMonk. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyMonk heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyMonk is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyMonk gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Van Rijswijk Verhuur op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Van Rijswijk Verhuur. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Algemene voorwaarden Van Rijswijk Verhuur, gevestigd te Genderen.  

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder  nummer: 17228990  

Artikel 1 Definities  

1.1 In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten c.q. aanbiedingen waarop  zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:  Verhuurder: Van Rijswijk Verhuur, gevestigd te Wijk en Aalburg.  

Huurder/wederpartij: ieder (rechts)persoon, die met Van Rijswijk Verhuur een overeenkomst  heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten ten aanzien van de huur van goederen en  behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden, rechtsverkrijgende(n) en  erfgenamen.  

Gehuurde: de goederen welke de huurder van de verhuurder huurt dan wel wenst te huren.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder.  

Artikel 2 Toepasselijkheid  

2.1 Alle aanbiedingen door de verhuurder, overeenkomsten tussen partijen en de uitvoering  daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.  

2.2 Afwijkingen van onderhavige voorwaarden kunnen slechts gelden indien zulks uitsluitend  schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.  

2.3 De door de huurder/wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk  uitgesloten, tenzij Van Rijswijk Verhuur uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van deze  voorwaarden erkent.  

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes  

3.1 Alle aanbiedingen/offertes van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is  vermeld.  

3.2. Verhuurder heeft tot twee dagen nadat de acceptatie van het aanbod hem heeft bereikt, het  recht om zijn aanbod te herroepen.  

Artikel 4 Overeenkomst en uitvoering opdracht  

4.1 De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer de huurder de offerte ondertekend retour  gestuurd heeft, en de huurder een opdrachtbevestiging ontvangen heeft van de verhuurder. De  opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te  geven. De huurder/wederpartij dient onmiddellijk bij ontvangst van de opdrachtbevestiging te  protesteren indien deze zich niet kan vinden met de inhoud van de overeenkomst.  4.2 Verhuurder behoudt het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren en  is niet aansprakelijk voor de schade, die direct of indirect uit deze weigering zou kunnen  ontstaan.  

4.3 Verhuurder behoudt zich het recht voor om onder rembours te leveren.  4.4 Afbeeldingen en tekeningen in onze documentatie en op de website zijn enkel om de  huurder een voorbeeld te geven van het aanbod van de verhuurder. Afwijkingen geven de  huurder geen recht om gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, noch een vergoeding van  de verhuurder te verlangen.  

4.5 De huurder/wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen  aan de verhuurder welke nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.  4.6 Elke overeenkomst wordt door de verhuurder aangegaan onder de opschortende  voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder – voldoende  kredietwaardig schijnt te zijn voor de geldelijk nakoming van de overeenkomst.  4.7 De verhuurder is gerechtigd bij het aangaan of ten tijde van de uitvoering van de  overeenkomst nadere zekerheid te verlangen van de huurder voor betaling.  

Artikel 5 Prijs en Betaling  

5.1 Alle vermelde totaalprijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 

5.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor, om prijsstijgingen betrekking hebbende op de  stijging van lonen, sociale lasten en omzetbelasting, door te voeren.  

5.3 Voor betaling geldt de regeling 50% na opdracht, en 50% na afloop werkzaamheden/einde  huurperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

5.4 Alle door de huurder verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum  betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

5.5 Na het verstrijken van de 14 dagen is de huurder in verzuim getreden en zal deze tevens  aan de verhuurder de wettelijke rente dienen te betalen over het verschuldigde bedrag.  5.6 Indien de betaling volgens opdracht niet of niet tijdig verricht wordt, dan zal de verhuurder  niet overgaan tot levering/plaatsing.  

5.7 Indien de huurder de betaling niet nakomt, zullen incassokosten worden doorberekend aan  de huurder. Deze incassokosten bedragen 15 % van het totaal verschuldigde bedrag, met een  minimum van € 50,-.  

Artikel 6 Levering- en werkvoorwaarden  

6.1 Levering geschiedt tot aan daar waar de auto komen kan. Bij het ophalen dient het  gehuurde op die plaats/locatie ook weer klaar te staan.  

6.2 Het naar binnen c.q. naar boven/beneden brengen van het gehuurde behoort niet tot de  bezorging, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is.  6.3 Het gehuurde dient geretourneerd te worden in dezelfde staat als bij de aflevering daarvan.  Dit geldt ook voor de wijze van laden/pakken/stapelen van het gehuurde. De beoordeling van de  kwaliteit van het gehuurde geschiedt uitsluitend door de verhuurder, of diens gemachtigde.  6.4 Instructies van de chauffeur dienen opgevolgd te worden.  

6.5 De huurder is verplicht bij de afgifte en het ophalen van het gehuurde aanwezig te zijn, tenzij  anders overeen gekomen.  

6.6 Wanneer bij de afgifte en/of bij het ophalen van het gehuurde de huurder respectievelijk het  gehuurde niet aanwezig is c.q. gereed staat, worden er extra huur- en transportkosten in  rekening gebracht.  

Artikel 7 Eigendom  

7.1 Verhuurder blijft eigenaar van al het gehuurde. De huurder heeft geen recht om het  gehuurde aan te passen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.  

Artikel 8 Vergunning/meldingsplicht  

8.1 De huurder dient na te gaan of een melding, ontheffing of vergunning nodig is voor  uitvoering van de opdracht.  

8.2 Indien er grondankers gebruikt worden, dient de huurder tijdig zorg te dragen voor een  KLIC-melding bij de Stichting KLIC, gevestigd te Maarssen.  

8.3 Bovengenoemde documenten dienen ter inzage aangeboden te worden aan de verhuurder  voor aanvang van de werkzaamheden.  

Artikel 9 Reclame/klachten  

9.1 De huurder dient onmiddellijk nadat het gehuurde in ontvangst is genomen of opgeleverd is,  het gehuurde te controleren. Indien er door de huurder op dat moment gebreken zijn  geconstateerd, dient hij dit per omgaande aan de verhuurder melden. Het in gebruik nemen van  het gehuurde heft het recht van reclameren op.  

9.2 Indien een reclame door de verhuurder gegrond bevonden wordt, zal de verhuurder de  betreffende goederen vervangen of repareren.  

9.3 De huurder kan aan een reclame niet het recht ontlenen zijn betalingsverplichting op te  schorten of te onthouden.  

9.4 Klachten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen direct gemeld te worden aan de  verhuurder. Klachten na uitvoeren werkzaamheden dienen binnen 7 dagen schriftelijk gemeld te  worden aan de verhuurder.  

Artikel 10 Bijzondere bepalingen omtrent de huur 

10.1 De huurder dient het gehuurde te gebruiken op de locatie als bij het aangaan van de  overeenkomst door de huurder is opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  10.2 De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen (minimale) periode,  welke aanvangt op de dag van de aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het  gehuurde in zijn geheel en in goede staat is terugontvangen.  

10.3 Wanneer het gehuurde voortijdig en binnen de (minimale) verhuurperiode wordt  teruggebracht, blijft de volledige huursom over de gehele overeengekomen periode  verschuldigd.  

10.4 Indien bij aflevering van het gehuurde niemand verschijnt of aanwezig is op de  afgesproken plaats, is de verhuurder eveneens gerechtigd de volledige huursom over de gehele  overeengekomen periode in rekening te brengen.  

10.5 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de huurtermijn de  overeenkomst niet te verlengen.  

10.6 Gedurende de gehele verhuurperiode is het volledige risico inclusief het transportrisico van  het gehuurde voor rekening van de huurder, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling de  schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle  schade aan het gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde, voor zover die schade niet  door de gesloten verzekering aan de zijde van de verhuurder niet wordt gedekt.  10.7 Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en  bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadigingen.  10.8 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de  verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van  de verhuurder de eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundigen, waarbij alleen  originele onderdelen daarvoor mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten tengevolge  van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, waarbij dient te worden  vermeld dat alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening  van de huurder zijn.  

10.9 Bij onderhuur, door middel van een tussenpersoon of rechtspersoon, dient Van Rijswijk  Verhuur hiervan op de hoogte gesteld te worden en daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk  toestemming hebben gegeven.  

10.10 Verhuurder mag te allen tijde de toestand en wijze van gebruik van het materieel  controleren. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de verhuurder, of een gemachtigde  daarvan, toegang wordt verleend.  

10.11 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan om enig uit  de overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.  

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring  

11.1 Tijdens de huurperiode is het gehuurde uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.  11.2 De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheid betreffende schade aan het  terrein, welke gevolgen zijn van plaatsing van een tent of object.  

11.3 De huurder vrijwaart de huurder voor eventuele schade van derden in verband met het  gehuurde  

11.4 Indien er straatwerk verwijderd dient te worden voor bevestiging van een tent of object is  de verhuurder niet verantwoordelijk voor terugplaatsing hiervan.  

11.5 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of  grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.  11.6 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen, waaronder  emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere  kwaliteitsvermindering alsmede ontstane verborgen gebreken van de huurmaterialen door  welke oorzaak dan ook. Alle hieruit voortvloeiende schade dient aan de verhuurder vergoed te  worden. Schade ontstaan tijdens de huurperiode dient direct aan de verhuurder gemeld te  worden.  

11.7 De verhuurder dient eventuele schade aan materieel binnen 7 dagen na huurperiode  schriftelijk aan huurder te melden, uitgezonderd de niet direct zichtbare schade. 

11.8 Alle kosten voor reparatie, reiniging of vernieuwing van materiaal, ontstaan uit schade of  vermissing tijdens de huurperiode zal worden vergoed door de huurder. De verhuurder is  gerechtigd de hoogte van de in dit lid bedoelde schade middels een deskundige – op kosten van  de huurder – vast te (laten) stellen.  

11.9 De huurder dient een verzekering af te sluiten voor brand, diefstal, vandalisme etc. tijdens  de huurperiode.  

11.10 Indien het gehuurde na afloop van de huurperiode niet wordt ingeleverd of zodanig is  beschadigd dat deze als ´total loss´ dient te worden beschouwd, is de huurder gehouden de  nieuwwaarde aan de verhuurder te vergoeden, onverminderd de overige  betalingsverplichtingen.  

Artikel 12 Overmacht  

12.1 Onder overmacht aan de zijde van de verhuurder wordt verstaan elke omstandigheid,  waarmee de verhuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon  houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet  door de huurder kan worden verlangd.  

12.2 Onder overmacht aan de kant van verhuurder wordt onder andere verstaan:  – Schade ten gevolge van natuurrampen, brand, storm en andere ongevallen aan de kant van  verhuurder.  

– Overlijden, ziekte of ongeval van een of meer moeilijk te vervangen werknemers.  – Gedwongen bedrijfssluitingen, werkstakingen, oproer en elk ander mogelijke vorm van  belemmering of storing veroorzaakt door derden.  

– Storing en of gebreken aan vervoersmiddelen en/of apparatuur eigendom van verhuurder.  

Artikel 13 Ontbinding  

13.1 Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval de huurder niet op de  afgesproken tijd heeft betaald. Tevens komst de verhuurder de bevoegdheid toe wanneer er  aanwijzingen bestaan dat de huurder zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen,  binnen de afgesproken betalingstermijn. Indien de overeenkomst voortijds ontbonden wordt  wegens het niet voldoen aan zijn verplichtingen zijdens de huurder, heeft de verhuurder het  recht op het verschuldigde percentage (genoemd in punt 14.1) van de totale som.  13.2 Indien de klimatologische omstandigheden of vooruitzichten te slecht zijn om een tent veilig  te plaatsen en gebruiken, behoud verhuurder zich het recht voor om de overeenkomst te  ontbinden. Eventuele voorschotten worden zullen worden terug betaald. Verhuurder is hierover  geen rente verschuldigd.  

Artikel 14 Annulering  

14.1 De huurder heeft het recht om de overeenkomst voor de ingangsdatum te annuleren. Hij is  in deze gevallen verplicht om een bepaald gedeelte van de huurprijs aan de verhuurder te  voldoen. Er zal door de verhuurder het volgende percentage gefactureerd worden:  10% bij annulering na ondertekening offerte tot de 31ste dag voor aanvang huurperiode.  30% bij annulering vanaf de 30ste tot de 15e dag voor aanvang huurperiode  50% bij annulering vanaf de 14e tot de 8ste dag voor aanvang huurperiode  70% bij annulering vanaf de 7e dag tot 48 uur voor begin huurperiode.  

Voor annulering binnen 48 uur voor begin huurperiode wordt het volledige bedrag in rekening  gebracht.  

Artikel 15 Geschilbeslechting en Rechtskeuze  

15.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk  geschil tussen verhuurder en een huurder worden gebracht voor de bevoegde rechter van de  plaats waar verhuurder bevoegd is. De verhuurder blijft bevoegd de huurder te dagvaarden voor  de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.  15.2 Op elke overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen verhuurder en de huurder is uitsluitend  Nederlands Recht van Toepassing. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Van Rijswijk Verhuur

Hoofdstraat 46 Genderen Nederland T (041) 670-0241 E info@vanrijswijkverhuur.nl

Contactpersoon voor privacyzaken Wilbert van Rijswijk